Halk Dilinde İncil

Allah’tan başka ilah yoktur; kâinatta O’ndan daha önemli, daha değerli, daha güzel, daha mukaddes, daha şefkatli kimse yoktur. Çünkü o bütün kâinatın yaratıcısıdır, sahibidir, efendisi ve rehberidir. Allah, “Işık olsun!” diye emretti, ışık oldu. Işığın karanlıktan iyi olduğunu gördü; ışığı ve karanlığı birbirinden ayırdı. Allah, “Kendi suretimizde insan yaratalım” dedi; böylece insanı yarattı. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları takdis etti ve yarattığı her şeyi onlara tâbi kıldı.

Allah bizleri O’nu ve yarattığı her şeyi tanıyalım, O’na hizmet edip ibadet edelim diye yarattı. Nitekim İncil’in Matta suresinde şu ayetleri okuruz: “Rab Allah’ını bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla sev (Matta 22:37).” Bütün bunları mukaddes yazılardan biliyoruz. Mukaddes yazılar sayesinde Allah’ın eşsizliğini ve rakipsiz hâkimiyetini öğreniriz. Allah’ın kelâmını okuyan herkes Allah’ı daha yakından tanıma fırsatına sahip olur; Allah’ın bütün kâinata dair neler tasarladıklarını öğrenir. En önemlisi, Allah’ın kelâmı, bize hak yolunu, Allah’a makbul olan ve ebedi hayata giden yolu öğretir.

Efendimiz İsa Mesih ve İncil

Allah kendini, iradesini ve hak yolunu Kelâm-ullah, yani Efendimiz İsa Mesih vasıtasıyla izhar eder. İsa, insanlık tarihinin odağındaki kişidir. Allah’ın halkını mükemmel şekilde temsil eder, onlar için şefaatte bulunur. Allah’ın emirlerini ve ebedî amaçlarını eksiksizce yerine getirir. Bu dünyadayken Allah’a tam bir teslimiyetle, günahsız ve pak bir hayat sürdü; çünkü İncil’e göre İsa Mesih Allah’ın ilahi özündendir. Allah O’ndan tamamen razıdır.

İncil, Efendimiz İsa Mesih’in dünyadaki hayatını, vaazlarını, vazettiklerini, semaya alındıktan sonra şakirtlerinin ve havarilerinin faaliyetlerini anlatan Allah kelâmıdır. İncil’in ilk dört kısmı, diğer bütün kutsal yazılar gibi, İsa Mesih’in seçtiği havarilerin Allah’tan aldığı vahiy sözleridir. Bu ilk dört kısmın adları, yazarların adlarını taşır; yani Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bunları, Havarilerin Faaliyetleri isimli kısım takip eder. Havarilerin Faaliyetleri, İsa Mesih’in semaya alınmasından sonra havarilerin Mukaddes Ruh’un kudretiyle yaptıkları işleri anlatır. Bundan sonra Havarilerin vahiy yoluyla müminlere yazdıkları mektuplar gelir. İncil, havari Yuhanna’nın İsa Mesih’ten aldığı vahiyle son bulur. İncil’in Vahiy kısmı, dünyanın sonunu, hesap ve hüküm gününü ve herkesi bekleyen ebedî akıbeti anlatır.

HADİ Hakkında

Ne yazık ki birçok kişi, İsa Mesih’in hayatını ve vaazlarını İhtiva eden İncil’i okumaktan mahrumdur. Halbuki bu konunun önemi Kuran’da defalarca vurgulanır:

Maide 5:48

En’am 6:92

Fatir 35:31

Halk Dilinde İncil, din âlimleri tarafından beş yıllık yoğun çalışmalar sonucunda ortaya konmuş çok önemli ve yeni bir tercümedir. Tercümede her seviyede insanın anlayabileceği bir dil kullanılırken asıl el yazmalarındaki orijinal anlam da büyük titizlikle muhafaza edilmiştir. İncil’in hem ciltli hem de karton kapaklı kopyalarını satın alabilir veya elektronik olarak indirip okuyabilirsiniz.