Halk Dilinde İncil

Sözlük

 • alâmet: belirti, iz, nişan, mucize.
 • Allah’ın Hükümranlığı: Allah’ın bütün yaradılış üzerindeki hâkimiyeti.
 • amel: dinin emirlerini yerine getirmek için yapılan iyi işler.
 • atıl: 1. tembel, üşengen, işe yaramaz. 2. Boş, faydasız, aylak.
 • aza: 1.organlar, vücut parçaları 2. üye.
 • azamet: büyüklük, ululuk, görkem heybet.
 • azap: dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza.
 • ahit: antlaşma, sözleşme.
 • bahşetmek: karşılıksız vermek, bağışlamak, sunmak.
 • başına kül saçmak: yas tutmak.
 • batıl: temelsiz, asılsız, boş, geçersiz.
 • beşeri: insanla ilgili.
 • caiz: din, yasa, töre ya da başka bakımdan işlenmesinde ve yapılmasında sakınca olmayan, yapılmasına izin verilen, serbest, uygun.
 • cebbar: kuvvet ve kudret sahibi.
 • cüzam: bulaşıcı deri hastalığı, lepra.
 • dalâlet: doğru yoldan ayrılmak.
 • dünyevî: geçici, dünyaya mensup, dünya işlerine ilişkin, dünyaya ait. ’uhrevi’ kelimesinin zıttı.
 • ebedî: sonu olmayan, ölümsüz, sonsuz.
 • elem: acı, üzüntü, dert, keder.
 • Eski Ahit: Tevrat, Zebur ve peygamberlerin kitapları.
 • fasık: Allahın emirlerini tanımayan, sapkın, günah işleyen, fesatçı, kötülük eden.
 • Ferisi: Antik çağda Musa’nın şeriatini sıkı şekilde uygulayan ve öğreten Yahudi mezhebi.
 • fidye: kurtulmalık, rehin alınan bir kişinin serbest kalması için ödenmesi gereken kurtulmalık.
 • figan: acı ve ızdırap içinde bağırma, çağırma, inleme.
 • gani: zengin, varlıklı, bol, çok.
 • gazap: kızgınlık ,öfke, hiddet.
 • güruh: galeyana gelmiş tehlikeli kalabalık.
 • hadım: kısırlaştırılmış, enenmiş erkek.
 • hami: gözeten, koruyan, koruyucu kimse.
 • hasıl: olan, ortaya çıkan, görünen.
 • havari: İsa Mesih’in ebedî kurtuluş müjdesini yaymakla görevlendirdiği özel yardımcılardan her birine verilen ad.
 • havra: Yahudi ibadethanesi, sinagog.
 • helâk olmak: ölmek, yok olmak, mahvolmak.
 • helâk etmek: öldürmek, yok etmek, mahvetmek.
 • hidayet: hak yolu, doğru yol.
 • hidayete ermek: hak yolunu bulmak, hak yoluna girmek.
 • hikmet: Allah’ın derin bilgisi, bilgelik.
 • huşu: gönlü saygı ve korku ile dolma.
 • hükmetmek: egemenliği altında bulundurmak.
 • hükümranlık: egemenlik, hakimiyet.
 • hüsran: beklenen şeyin elde edilememesi yüzünden duyulan acı, hayal kırıklığı.
 • İblis: ayartıcı, Şeytan.
 • ihlal etmek: bozmak, karşı gelmek.
 • ihtiva: içerme, kapsama.
 • ikrar etmek: benimseme, kabul etme, tasdik etme, saklamayarak açıkça söyleme.
 • imtiyaz: ayrıcalık, özel hak veya şart.
 • inayet: lütuf, ihsan, iyilik, kayra.
 • İncil: bkz. Yeni Ahit
 • İnsanoğlu: İsa’nın kendisi için kullandığı unvan.
 • iptidaî: ilkel.
 • irade: istek, bir şeyi yapıp yapmamakta karar verme gücü, istenç.
 • irfan: bilme, anlama, ruhani bilgi.
 • irtidat: hak yolundan ayrılmak, bağlı bulunduğu dini bırakarak başka bir dini kabul etme.
 • isnat: bir düşünceyi, bir konuyu bir kişiye veya sebebe dayandırma.
 • itaat etmek: söz dinlemek, boyun eğmek, verilen emre uymak.
 • itibar: saygınlık, değer, güvenilirlik, şeref, haysiyet.
 • itimat: güven, güvenç, emniyet.
 • izdiham: aşırı kalabalıkta sıkışma, yığılma.
 • izzet: değer, kıymet, yücelik, ululuk, kuvvet, kudret, hürmet, saygı.
 • kadir: sınırsız kudret sahibi; Allah.
 • kâmil: bütün, tam, noksansız, olgun, kusursuz.
 • kanaat: elindekiyle yetinme, yeter bulma, fazlasını istememe.
 • Kelâm: Allah’ın Sözü.
 • mabet: tapınak, ibadet yeri, ibadethane.
 • mağrur: kendini beğenmiş, büyüklük taslayan.
 • mazhar olmak: iyi bir şeye erişmek, ulaşmak, nail olmak, şereflenmek.
 • mertek: yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık.
 • meshetmek: antik çağda birini rahip, peygamber ya da kral tayin etmek için başına zeytin yağı sürmek.
 • Mesih: meshedilmiş olan. Yani Allah’ın ebedî kral tayin ettiği İsa.
 • mevhibe: Allah’ın müminlere verdiği özel yetenek; bağış, Allah vergisi, ihsan.
 • Mezmur: Zebur kitabının bölümlerinden her birine verilen ad.
 • muaf: affolunmuş, bağışlanmış, ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış.
 • mukaddes: Takdis edilmiş, mübarek, Allah’a vakfolmuş, kutsal, pak, temiz.
 • Mukaddes Ruh: Kutsal Ruh, Tesellici, Allah’ın Ruhu.
 • muktedir: bir şeyi yapmaya gücü yeten, becerikli, iktidarlı.
 • murat: istek,dilek,
 • muteber: saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, inanılır güvenilir.
 • mübarek: kutsal, bereketli, verimli, uğurlu.
 • mücehhez: Donanmış, hazırlıklı, hazırlanmış.
 • mümin: inanan, inançlı, imanlı.
 • müneccim: yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog, gök bilimci.
 • münezzeh: temiz, arı, tenzih edilmiş.
 • mürşit: doğru yolu gösteren kılavuz.
 • müstahak: lâyık, cezayı hak etmiş.
 • müşahhas: teşhis edilmiş, tanınmış, somut.
 • müşareket: ortaklık, birliktelik, iman ve inanç ortaklığı.
 • müşrik: Allah’a ortak koşan, putperest.
 • müteşekkil: oluşmuş, meydana gelmiş.
 • mütevazı: alçak gönüllü, kibirsiz, tevazu eden.
 • nefs (nefis): can, hayat, öz varlık, kişilik. Günaha meyilli insan tabiatı
 • nefsani: benliğin arzularına düşkün.
 • nimet: 1. İyilik, lütuf, ihsan 2. Yaşamak için gerekli olan herşey.Yiyecek içecek, özellikle ekmek.
 • nur: ilahî ışık, ruhani aydınlık.
 • öd: yanarken güzel koku veren bir ağaç.
 • resul: Allah’ın elçisi, peygamber, haberci.
 • rızık: Allah’ın sağladığı yiyecek, içecek.
 • riya - riyakâr: inandığı gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, iki yüzlülük, iki yüzlü.
 • ruhani: Allah’ın Mukaddes Ruhu’yla veya insan ruhuyla ilgili.
 • Saduki: antik çağda ahrete, meleklere, mucizelere inanmayan Yahudi mezhebi.
 • sahih: gerçek, doğru, hakiki.
 • sâlih: doğru ve Allah’a makbul.
 • sâlih ameller: Allah’a makbul işler.
 • sâlih kişi: dinin emrettiği şeylere uygun hareketlerde bulunan.
 • secde etmek: eğilmek, yere kapanıp ibadet etmek.
 • selâmet: esenlik, eminlik, korku ve endişeden uzak olma durumu.
 • semavî: gökle ilgili, göğe ilişkin, semaya mensup, Allah’tan gelen.
 • semavî Baba: Yaradan, Allah.
 • Semavî Hükümranlık: İsa’nın ilk gelişiyle başlayan, ikinci gelişiyle tamamlanacak olan Allah’ın ebedi saltanatı.
 • semavî Oğul: İnsan bedenine bürünen ilâhî Kelâm, İsa Mesih.
 • Şabat Günü: Allah’ın Tevrat’ta Yahudilere emrettiği ibadet ve dinlenme günü.
 • şakirt: bir düşünceyi, bir kişiyi takibeden kimse. İsa'nın talebesi.
 • şehvet: aşırı cinsel istek, nefis.
 • şeriat: Allah’ın Musa Peygamber’e vahyettiği On Emir’e dayanan din kuralları.
 • tahakküm: baskı, zorbalık, hükmetme.
 • tahammül: zorlayıcı dış etkenlere katlanabilme, karşı koyabilme, dayanma.
 • tahıl ölçeği: tahıl ölçmekte kullanılan yaklaşık 9 litrelik kab.
 • takdis etmek : kutsal kılmak, kutsamak, mukaddes göreve tayin etmek.
 • takibat: suçlu olduğu sanılan bir kişi için yapılan araştırma, kovuşturma, soruşturma.
 • takva: Allah’tan korkmak, Allah yolunda yaşamak.
 • talim: öğrenme, öğretme, ders verme, yetiştirme.
 • tamahkâr: aç gözlü.
 • tasvir etmek: ayrıntılarıyla anlatmak. betimlemek, resmini yapmak.
 • tayin etmek: beli bir işe ayırmak, belli etmek, işe atamak.
 • tedip etmek: uslandırmak, yola getirmek, terbiye etmek.
 • tefsir: genellikle Kutsal Metinleri yorumlama, bir şeye güzel uygun anlam verme.
 • telkin etmek: bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama.
 • Tevrat: 1.Mukaddes Kitap’ın ilk beş kısmı. Musa Peygamber’e indirildi. Allah’ın emirlerini (On Emir) ihtiva eden kutsal yazılar. 2. Halk arasında bütün Eski Ahit anlamında kullanılır
 • tezahür: belirme, birine görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma.
 • uluhiyet: Allah’lık sıfatı, Tanrılık vasfı.
 • üstat: din, bilim veya sanat alanında üstün bilgisi, yeteneği ve yetki sahibi olan kimse.
 • vaftiz: suya batırmak, suya daldırmak demektir. İsa’ya iman eden kişinin imanını ikrar edip Hıristiyan cemaatine katılması için yapılan uygulama.
 • vakfetmek: bir işe ya da birine adanmak, bir işin bütününü bir işe vermek.
 • vecd: kendinden geçme, sevinçten ya da heyecandan doğan coşkunluk, kendini kaybedercesine ilahi aşka dalma, ruhsal coşkunluk hali.
 • velhasıl: sözün kısası, kısacası.
 • vesile: yol, vasıta, bahane, sebep, neden.
 • yaba: harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.
 • Yeni Ahit: İncil
 • Yüksek Meclis: İsa’nın döneminde ve öncesinde ileri gelen Yahudilerden oluşan milli meclis.
 • Zebur: Allah’ın vahyettiği ve ilahilerden oluşan mukaddes kitap.