Halk Dilinde İncil

Yuhanna

Bölümler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

YUHANNA

Ezeli Kelâm

1 1 dinleBaşlangıçta Kelâm[fn] vardı.

Kelâm Allah’la birlikteydi

Ve Kelâm Allah’ın kendisiydi.

2 Kelâm ezelden beri Allah’la birlikteydi.

3 Allah her şeyi Kelâm’ı vasıtasıyla yarattı.

Allah’ın Kelâmı vasıtasıyla yaratılmamış

Hiçbir şey yoktur.

4 Kelâm hayatın kaynağıdır,

Bu hayat bütün insanlara nur oldu.

5 Nur[fn] karanlığı[fn] aydınlattı.

Karanlık nuru söndüremedi.

6 Allah, Yahya adında birini gönderdi. 7 Yahya nur Olan’a şahitlik etmek için geldi. Allah onu nura şahitlik etsin ve bütün insanlar bu nur vasıtasıyla imana kavuşsun diye gönderdi. 8 Yahya nurun kendisi değildi. Vazifesi nura şahitlik etmekti. 9 Dünyaya gelip her insanı aydınlatan hakiki nur buydu. 10 O dünyadaydı. Dünya O’nun vasıtasıyla yaratıldı, fakat dünya O’nu tanımadı. 11 Kendi ülkesine geldi, fakat kendi halkı O’nu kabul etmedi. 12 Kendisini kabul eden herkese Allah’ın evlâdı olma hakkını verdi. Bunlar, Kelâm’a iman edenlerdir. 13 Böyleleri insan soyundan, insan iradesinden veya tabii yoldan doğan çocuklar değildir. Allah’ın gücüyle ruhen yeniden doğarlar.

14 Kelâm insan olup aramızda yaşadı. O’ndaki ululuğu, Allah’ın biricik semavî Oğlu’nun[fn] ululuğunu gördük. O, Allah’ın lütfuyla ve hakikatiyle doludur. 15 Yahya O’nu kast ederek şöyle dedi: “‘Benden sonra gelecek biri var, O benden üstündür. Çünkü O benden önce de vardı’ dediğim kişi budur.”

16 Kelâm Allah’ın lütfuyla doludur. Hepimiz O’nun sayesinde sayısız lütfa kavuştuk. 17 Allah, Musa Peygamber vasıtasıyla şeriatı verdi. Lütfunu ve kendisiyle ilgili hakikati ise İsa Mesih vasıtasıyla gösterdi. 18 Allah’ı hiç kimse görmemiştir. Fakat semavî Baba Allah’ın bağrından gelen ve özde Allah olan biricik semavî Oğul, Allah’ı bize tanıttı.

Yahya Mesih’e şahitlik ediyor

19 Kudüs’te bulunan Yahudi yetkililer Yahya’ya bazı rahipler ve Levililer[fn] gönderdi. Bunlar Yahya’ya, “Sen kimsin?” diye sordular.

20 Yahya onlarla hiç çekinmeden konuştu, “Ben Mesih değilim” diye açıkça bildirdi.

21 O zaman Yahya’ya, “Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?” diye sordular.

Yahya, “Hayır, İlyas değilim” dedi.

Bu kez, “Sen beklediğimiz peygamber misin?” diye sordular.

Yahya, “Hayır, değilim” dedi.

22 Bunun üzerine ona, “Sen kimsin? Kim olduğunu söyle de bizi gönderen yetkililere verecek bir cevabımız olsun” dediler.

23 Yahya onlara Yeşaya Peygamber’in şu sözleriyle cevap verdi:

“Ben, ‘Rab için düz bir yol hazırlayın’

diye çölde haykıran kişiyim.”[fn]

24 Yahya’ya gönderilen bu adamlar Ferisi[fn] mezhebindendi. 25 Ferisiler Yahya’ya sordular: “‘Mesih değilim; İlyas veya beklediğiniz peygamber de değilim’ diyorsun. Öyleyse söyle, insanları neden vaftiz ediyorsun?”

26 Yahya Ferisilere şöyle cevap verdi: “Ben insanları suyla vaftiz ediyorum. Fakat aranızda birisi var, siz daha O’nu tanımıyorsunuz. 27 Benden sonra gelecek olan O’dur. Ben O’nun çarıklarının bağcıklarını çözmeye bile lâyık değilim.”

28 Bu olaylar, Şeria Irmağı’nın karşı yakasındaki Beytanya şehrinde geçti. Yahya insanları burada vaftiz ediyordu.

Kurban kuzusu İsa

29 Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte Allah Kuzusu![fn] Dünyanın günahını ortadan kaldıran O’dur. 30 Kendisi hakkında, ‘Benden sonra gelecek olan biri var, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ dediğim kişi işte budur. 31 O’nu tanımıyordum, fakat İsrail halkı O’nun Mesih olduğunu görüp anlasın diye insanları suyla vaftiz etmeye geldim.”

32 Yahya daha sonra şunları söyledi: “Mukaddes Ruh’un gökten bir güvercin gibi indiğini ve O’nun üzerine konduğunu gördüm. 33 O’nu ben de tanımıyordum. Fakat insanları suyla vaftiz etmem için beni gönderen Allah, ‘Mukaddes Ruh’un indiğini ve birinin üzerinde durduğunu göreceksin. İnsanları Mukaddes Ruh’la vaftiz edecek olan O’dur’ dedi. 34 Ben de gördüm; bu yüzden O’nun Allah’ın semavî Oğlu olduğuna şahitlik ediyorum.”

İsa’nın ilk şakirtleri

35 Yahya ertesi gün iki şakirdiyle birlikteydi. 36 İsa’nın oradan geçtiğini görünce, “İşte Allah Kuzusu!” dedi.

37 Yahya’nın bu sözünü işiten iki şakirt İsa’nın ardından gittiler. 38 İsa arkasına döndü, bunların peşinden geldiğini gördü. Onlara, “Ne istiyorsunuz?” dedi.

Onlar, “Rabbi, nerede oturuyorsun?” diye sordular (‘Rabb